GARANTIE

 1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van de

 

 1. De waarborg slaat alleen op het apparaat of onderdelen van het Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het apparaat of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na de levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling.

 

 1. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode.

 

 1. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatie- nummers verwijderd of gewijzigd hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn.

 

 1. Voor schade welke voorkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel water als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel, idem voor hydraulische druk, uit defecten te wijten aan fouten in de omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstuk- ken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd indien ze op gezette tijden of gedurende een zekere tijd worden geledigd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz ...). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaken. De plaatsing van gelakte radiatoren is even- min toegelaten in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna.

   

  1. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of door transport. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn.

   

  1. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld De klanten kunnen deze schalen voorafgaandelijk opvragen, hetzij bij de verkoopadministratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt.

   

  1. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop.

   

  1. De waarborg vangt aan vanaf het ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum.

   

  1. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU.

   

  DUUR VAN DE WAARBORG

   


  TYPE TOESTEL 
  WarmtewisselaarElektrische ond.Overige onderdelen

  Knockonwood / Strada / Linea Plus / Tempo / Cocoon / Mini / Play / Basic / Sentinel / Wandinbouw / Mini Canal / Canal Compact / Canal Plus / Canal Reno

  30 jaar

  ---

  10 jaar

  Strada DBE / Linea Plus DBE / Tempo DBE / Play DBE / Wandinbouw DBE / Knockonwood DBE / Mini vrijstaand DBE / Basic DBE/ Mini Canal DBE / Canal Compact DBE / Strada Fresh

  30 jaar

  2 jaar

  10 jaar

  DBE Unit / DBE Pro Unit / Jaga Fresh / Elektro-weerstand

  ---

  2 jaar

  ---

  Ventielen voor Low-H2O verwarmingselementen / Jaga Deco ventielen / Ontluchters

  ---

  ---

  3 jaar

  Oxygen Refresh Units built-in / Oxygen Exhaust / Green Wire sensoren en componenten

  ---

  2 jaar

  2 jaar

  Oxygen Stand-Alone modellen

  ---

  2 jaar

  2 jaar

  Oxygen Hybrid toestellen

  30 jaar

  2 jaar

  2 jaar

  Clima Canal / Micro Canal / Quatro Canal / Brise / Briza / Briza Fresh / Vertiga / Freedom Micro / Freedom Clima

  5 jaar

  2 jaar

  10 jaar

  Luchtverhitter

  5 jaar

  2 jaar

  5 jaar

  Iguana / Geo / Accolade / Aristocrat / Nautica / Sani / Deco / Narcis / Panel Plus /

  ---

  ---

  10 jaar

  Tetra / Heatwave / Crossroads / Moon / Ketelsokkel

   

   

   

  Eco Comfort Basic / Eco Comfort Bow

  ---

  2 jaar

  10 jaar

  Boiler

  ---

  2 jaar

  5 jaar (kuip)

  Mini boiler

  ---

  2 jaar

  3 jaar (kuip)

   

   

  VERKOOPSVOORWAARDEN

  Algemeen

  Alle offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen en andere documenten uitgaande van Jaga N.V. en overeenkomsten aangegaan met Jaga N.V. zijn onderworpen aan onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

  Deze kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van Jaga N.V.: www.jaga.com.

  De klant wordt geacht onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant die afwijken van onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Jaga N.V. zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Jaga N.V., tenzij in het geval Jaga N.V. deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

  Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

   

  Bestellingen

  Een bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd als deze per brief, fax, e-mail of in enig andere vorm is bevestigd door Jaga N.V. in een orderbevestiging.

  De orderbevestiging bepaalt de inhoud van de overeenkomst tussen partijen, behoudens wanneer de klant binnen 24 uren na ontvangst van de orderbevestiging eventuele onjuistheden hierin meldt en der- halve correctie doorvoert. Dit geldt ook met betrekking tot de aanvaarding van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden. De als dusdanig aangepaste orderbevestiging door Jaga N.V. ter bevestiging teruggestuurd, bepaalt dienvolgens de inhoud van de overeenkomst tussen partijen.

  Een door ons aanvaarde bestelling kan niet zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden geannuleerd.

  Gemaakte overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord overgedragen worden. Wijziging of annulering door de klant van een bestelling van een standaard artikel kan enkel mits overname door de klant van alle uit de wijziging/annulatie voortvloeiende kosten. Deze worden begroot op 10 tot 100% van de waarde van de bestelde goederen indien annulering plaatsvindt.

  Een door de klant geplaatste bestelling van maatwerk of een niet-standaard kleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden.

   

  Leveringstermijnen

  Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Tenzij schriftelijk iets anders overeengekomen werd

  Jaga N.V. is niet verantwoordelijk en maakt zij zich niet schuldig aan contractbreuk als er vertraging bij de levering optreedt. Jaga N.V. kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als zij door onmacht haar verplichtingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten niet kan nakomen, indien de niet-levering een gevolg is van omstandigheden buiten de directe invloed van Jaga N.V..

  Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die de ontvangst van grondstoffen, brandstoffen en andere energiebronnen verhinderen, of de normale productie of het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van onze wil worden minstens, doch niet uitsluitend als overmacht aanzien en ontslaan Jaga N.V. van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de leveringstermijnen bindend zijn.

  Zij mogen niet door de koper ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt Jaga N.V. zich het recht voor de levering uit te stellen of zelfs het contract op te zeggen.

   

  De prijs

  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn onze prijzen exclusief B.T.W.. Producten worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen, zoals vermeld in en aanvaard door de orderbevestiging,

   

  vuld met transportkosten (cf. infra).

   

  Betaling

  De facturen zijn contant betaalbaar bij onze firma of op één van onze bankrekeningen en dit zonder enige aftrek van korting, tenzij het schriftelijk anders op de factuur vermeld staat.

  Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5 W. 02/08/2002). Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten – met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand – hoger zouden zijn (art. 6 W. 02/08/2002). Het ontbreken van de betaling op de vervaldag verleent de verkoper eveneens het recht de lopende overeenkomsten te verbreken zowel voor de nog te leveren als voor de reeds geleverde goederen, en dit zonder enige formaliteit en zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Geen enkele klacht van welke aard dan ook, zelfs als de klacht door ons in overweging zou worden genomen en/of gegrond zou zijn, ontslaat de koper van de verplichting om de vervaldagen te eerbiedigen.

  Onverminderd haar recht op schadevergoeding is

  Jaga N.V. in geval van niet-betaling op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting door de klant gerechtigd, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief.

   

  Eigendomsvoorbehoud

  De aan de koper geleverde goederen gaan pas in diens eigendom over, wanneer de koper de daarvoor verschuldigde koopprijs integraal heeft voldaan en ook uit anderen hoofde niets meer aan de verkoper verschuldigd is. De koper is niet gerechtigd goederen, die nog ingevolge bovengenoemd eigendomsvoorbehoud eigendom zijn van de verkoper, anders dan voor hun normale bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen.

   

  Productwijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor onze producten op elk ogenblik, ook na bestelling, in beperkte mate (lichtjes) te wijzigen ten einde elke wenselijke verbetering aan te brengen zulks ten voordele van de koper. Zelfs voor verkopen “op model” verbindt dit Jaga N.V. niet tot absoluut identieke levering.

   

  Leveringsrisico’s

  Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. Eventuele vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van Jaga N.V..

  Tenzij anders overeengekomen vindt de levering plaats af fabriek Diepenbeek (België). Vanaf dit ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de klant. Het vervoer van de goederen geschiedt altijd voor risico van de klant. Als Jaga N.V. het transport dient te organiseren, doet zij dit steeds als aangestelde van de klant, ongeacht wie de transportkosten draagt.

  De goederen worden door de Jaga N.V. expeditie- diensten gekeurd en in perfecte staat op transport geplaatst.

  De transporteur is verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens transport en aflevering. Op geen enkel moment kan Jaga N.V. hiervoor aangesproken worden.

  Zichtbaar beschadigde goederen dienen onmiddellijk aan Jaga N.V. gemeld te worden op de leveringsbon,

   

  en via e-mail, of per fax, of per brief aan de dienst na verkoop, binnen de achtenveertig uur na de levering, met verplichte vermelding van leverings- of bestelbonnummer.

   

  Uitgestelde leveringen

  Indien de levering van bestelde  producten  door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst, behoudt Jaga N.V. zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke afname van de producten en betaling van de koopsom, tegen de prijs geldig op de dag van de levering, te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren.

  Dit kan Jaga N.V. doen zonder dat hiervoor een aan- maning nodig. Jaga N.V. heeft het recht de koper voor schadevergoeding of intrest aan te spreken.

   

  Klachten

  Een klacht aangaande de factuur en/of de corresponderende levering dient door de klant uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum respectievelijk na de levering schriftelijk te worden meegedeeld aan Jaga N.V.. Elke klacht betreffende verborgen gebreken moet onmiddellijk na de ontdekking ervan door de klant schriftelijk ter kennis van Jaga N.V. worden gebracht.

  Deze schriftelijke mededeling dient vergezeld te zijn van order- of factuurnummer en - datum, en een duidelijke beschrijving van de klacht, liefst vergezeld van foto’s.

   

  Retourzendingen

  Correct uitgevoerde orders worden door Jaga N.V. niet retour genomen.

  Retourzendingen kunnen slechts aanvaard worden na voorafgaand overleg met een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door onze commerciële afdeling. Bij een aanvraag tot retourzending dient steeds het order- of factuurnummer en -datum vermeld te worden. Tot creditering kan slechts worden overgegaan mits de goederen onbeschadigd, in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in ons bezit teruggekomen zijn.

  De verkoper heeft steeds het recht om transport, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

   

  Waarborg

  De door Jaga N.V. gegeven waarborg verschilt van product tot product. De omstandigheden en de duur van de waarborgen zijn vermeld in de diverse catalogi en op de website: www.jaga.com.

  Ingeval van voort verkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen klant tegenstelbaar te maken.

  In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou hebben kunnen laten gelden.

  De waarborg voor verwarmingslichamen vervalt in elk geval wanneer ze geplaatst worden in een zwembad (chloorlucht), in een sauna, stortbad of boven een bad met de mogelijkheid tot douche.

   

  Geschillen

  Onderhavige transactie wordt beheerst door het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zullen bevoegd zijn om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen Jaga N.V. en haar klanten. Wanneer zij het nodig acht, kan Jaga N.V. haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van hun woon- plaats of van de plaats in België of in het buitenland waar hun voornaamste instelling gevestigd is.

   

  Afwijkingen van verkoopsvoorwaarden

  Iedere afwijking op de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was, ze kan nooit een precedent uitmaken.

   

  www.jaga.com/downloads/Accolade/Garantie_Voorwaarden.pdf